Användning av personuppgifter

Sveriges Elgrossisters Service AB, ("SEG"), förvaltar E-nummerbanken som är elteknikbranschens produktdatabas. Kopplat till varje produkt med ett E-nummer lagras produktinformation. Utöver i E-nummerbanken som endast berör inloggade användare visas viss del av produktinformationen publikt på E-nummersök (www.e-nummersok.se) samt uppgift om vilket företag som är E-nummerinnehavare.

Våra intressenter är de som har produkter i databasen (E-nummerinnehavare) och de som använder informationen från databasen. SEG använder sig av personuppgifter för att fullgöra avtal och förpliktelser samt tillhandahålla system kring företagets tjänster.

Kategorier av registrerade

 • Användare av tjänster och system

Kategorier av personuppgifter

 • Namn (för- och efternamn)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag (som användare tillhör)

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att hantera användare i systemet sparas uppgifter om användarens namn, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna används för att ge åtkomst till systemet via inloggning men också för att spåra ändringar. Varje förändring som gjorts i produktinformationen sparas med tidpunkt och användar-id. Till användar-id kopplas namn, e-postadress, och företagsnamn.

För att hantera företagsinformation, exempelvis för fakturering, sparas utöver företagets uppgifter också information om kontaktperson och fakturareferens.

För att möjliggöra kommunikation med våra intressenter sparas uppgift om kontaktpersoner (namn, e-post och telefonnummer) för följande kategorier; Huvudansvarig E-nummerbanken, Er referens/Fakturamottagare, VD/Verksamhetsansvarig, samt Miljökontaktperson.

Samtliga uppgifter underhålls av den person på E-nummerinnehavande företag som är huvudansvarig för E-nummerbanken, med möjlighet att också ta bort uppgifter. Om uppgift om en användare tas bort kommer SEG tillse att alla personuppgifter i databasen för användaren tas bort snarast, genom ett standardiserat förfarande.

Behandlingens art

 • Insamling
 • Lagring

Lagringstid

 • Uppgifter om användare av tjänster och system lagras så länge som tjänsterna används
 • Uppgifter om tidigare användare som inte längre använder tjänsterna finns kvar till dess att uppgiften tas bort, vilket normalt sker av det E-nummerinnehavande företags huvudansvarig person.
  • På anmodan från användaren eller det företag användaren företräder ska SEG bistå med att lagrade personuppgifter omgående tas bort.
  • Efter avslutad kundrelation med SEG eller den senaste aktiva dialogen sparas personuppgifter som längst 24 månader.

Underbiträden

SEG anlitar underbiträden för IT-tjänster, ekonomitjänster och marknadsföringstjänster vilket omfattar behandling av personuppgifter för SEGs räkning.

Användarens rätt till registerutdrag

SEG ska på anmodan från användare utlämna de personuppgifter som lagrats på användaren, genom ett så kallat registerutdrag.

Användarens rätt att bli glömd

SEG ska på anmodan från användare ta bort de personuppgifter som lagrats på användaren. Undantaget är uppgifter som ska sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Utlämnade av personuppgifter

SEG förbehåller sig rätten att, utan användarens samtycke, samarbeta med relevant tillsynsmyndighet, i den utsträckning som framgår enligt lag. Bland annat,

 • Tillhandahålla all information som tillsynsmyndigheten efterfrågar för att kunna uppfylla sina uppgifter
 • Begränsa eller upphöra att behandla personuppgifter efter beslut från tillsynsmyndigheten

Skydd mot obehörig åtkomst

SEG, själv eller genom underbiträden, åtar sig att upprätta och vidmakthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att skydda de personuppgifter som behandlas mot obehörig, oavsiktlig eller olaglig åtkomst. Känslig data ska vara krypterad.

SEG ska snarast informera berörd kund vid misstanke om obehörig, oavsiktlig eller olaglig åtkomst av kundens personuppgifter som kan antas vara av väsentlig betydelse.

Kontaktuppgifter till oss

Sveriges Elgrossisters Service AB, org.nr 556198-1902, med postadress Box 22307, 104 22 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Behöver du komma i kontakt med oss når du oss på: info@seg.se

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).